TR - EN
DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI


Hangi projeler için Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliği'ne müracaat yapılır?

Tamamen yurtdışında gerçekleştirilecek projeler için (proje sahibi yurtdışında ise ilgili dış temsilcilik kanalıyla)  Dışişleri Bakanlığı’na müracaatı yapılır.


Tanıtma Fonu Kurulu Temsilciliklerinin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

Fon Temsilciliklerinin görev, yetki ve sorumlulukları, “Tanıtma Fonu Kurulunun Teşkili İle Çalışma ve Harcama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 11'inci maddesi ile düzenlenmiştir:

Madde 11- (1) Fon Temsilciliklerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Kendilerine yapılan başvuruları incelemek ve Usul ve Esaslara uygun olanları Kurul gündemine alınmak üzere Genel Sekreterliğe intikal ettirmek,
b) Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen amaçlara uygun olmakla birlikte Usul ve Esaslara uymayan başvuruları, eksikliklerinin giderilmesi için başvuru sahiplerine iade etmek,
c) Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen amaçlara uygun olmayan başvuruları reddetmek,
ç) Genel Sekreterlikten kendilerine görüş için gönderilen projeler hakkında kurumları adına görüş bildirmek,
d) Kurulca yardım/tahsis yapılması kararlaştırılan ve Denetleyici Kurum olarak kendilerinin görevlendirildiği projeler için, proje sahipleriyle (Genel Sekreterlik ile kendileri arasında yapılan protokollere, proje dokümanına ve ilgili mevzuata uygun olarak) karşılıklı yetki ve sorumlulukları belirlemeye yönelik protokoller yapmak,
e) Proje dokümanlarına, proje sahipleriyle imzalanan protokollere ve ilgili mevzuata uygun ödeme taleplerini gerçekleştirmek ve bankaya bu projeler için kurumları adına açtırılan hesapların kapatılması talimatını vermek,
f) Kurulca kısmen veya tamamen geri alınmasına karar verilen yardım ve tahsislerle ilgili genel hükümlere göre gerekli yasal işlemleri yapmak,
g) Projeler, proje belgelerine ve ilgili protokollere uygun olarak sonuçlanıp raporlandığında, projenin amacına uygun olarak gerçekleştiğine dair proje sahibi tarafından sunulan rapor ile diğer bilgi ve belgeleri ekleyerek, yardım/tahsis edilen meblağdan kullanılan ve varsa Fon''a iade edilen miktarı gösterir Temsilcilik raporunu Genel Sekreterliğe göndermek,
ğ) Fonla ilgili yaptıkları tüm iş ve işlemlerin muhasebesini, Başbakanlık Tanıtma Fonu Muhasebe Esas ve Usullerine uygun şekilde tutmak,
h) Harcamalarla ilgili alınan her türlü evrakı muhafaza etmek,

ı) Proje sahibi tarafından kullanılmayacağı bildirilen yardım/tahsis ile ilgili Kurul Kararına gerek kalmaksızın iptal işlemi yapmak.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ                  

Adres: Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliği

Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat /ANKARA

Telefon  : 0(312) 292 10 00        

Faks      :  0(312) 292 27 29             Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği
Adres: Necatibey Caddesi No:110/A Kat:1 Çankaya/ANKARA
Faks : 0(312) 422 12 69     Telefon : 0(312) 422 12 40
 E-Mail : tfs@basbakanlik.gov.tr

 Twitter : @TanitmaFonu