TR - EN
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

Hangi projeler için Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliği'ne müracaat yapılır?

 

Tamamen yurt dışında gerçekleştirilecek projeler için (proje sahibi yurt dışında ise ilgili dış temsilcilik kanalıyla) Dışişleri Bakanlığı’na,

 

Televizyon programı projeleri için TRT Kurumu Genel Müdürlüğü’ne,

 

Medya ve kamu diplomasisine ilişkin projeler için Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne,


Bu sayılanlar dışında kalan projeler (hem yurt içi hem de yurt dışı ayağı olan projeler de dâhil) için ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na müracaat yapılır.


Tanıtma Fonu Temsilciliklerinin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

Fon Temsilciliklerinin görev, yetki ve sorumlulukları, “Tanıtma Fonu Kurulunun Teşkili İle Çalışma ve Harcama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi ile düzenlenmiştir:

Madde 11- (1) Fon Temsilciliklerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Kendilerine yapılan başvuruları incelemek ve Usul ve Esaslara uygun olanları Kurul gündemine alınmak üzere Genel Sekreterliğe intikal ettirmek,

b) Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen amaçlara uygun olmakla birlikte Usul ve Esaslara uymayan başvuruları, eksikliklerinin giderilmesi için başvuru sahiplerine iade etmek,

c) Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen amaçlara uygun olmayan başvuruları reddetmek,

ç) Genel Sekreterlikten görüş için gönderilen projeler hakkında kurumları adına varsa görüşlerini bildirmek,

d) Denetleyici Kurum olarak görevlendirildikleri projeler için; Genel Sekreterlik ve proje sahipleriyle karşılıklı yetki ve sorumlulukları belirlemeye yönelik protokoller yapmak.  Proje sahipleri ile yapılan protokoller, Genel Sekreterlik ile imzaladıkları protokollere, Kurul Kararlarına, proje dokümanına ve ilgili mevzuata uygun olmalıdır,

e) Kurul Kararlarına, protokollere, proje dokümanına ve ilgili mevzuata uygun ödeme taleplerini gerçekleştirmek ve bankaya bu projeler için kurumları adına açtırılan hesapların kapatılması talimatını vermek,

f) Kurulca kısmen veya tamamen geri alınmasına karar verilen yardım ve tahsisler ile ilgili genel hükümlere göre gerekli yasal işlemleri yapmak,

g) Projeler; Kurul Kararlarına, protokollere ve proje dokümanına uygun olarak sonuçlanıp raporlandığında, projenin amacına uygun olarak gerçekleştiğine dair proje sahibi tarafından sunulan rapor ile diğer bilgi ve belgeleri ekleyerek, yardım veya tahsis edilen tutardan kullanılan ve varsa Fona iade edilen miktarı gösterir Fon Temsilciliği raporunu Genel Sekreterliğe göndermek,

ğ) Fonla ilgili yaptıkları tüm iş ve işlemlerin muhasebesini, Başbakanlık Tanıtma Fonu Muhasebe Esas ve Usullerine uygun şekilde tutmak,

h) Harcamalarla ilgili alınan her türlü evrakı muhafaza etmek,

ı) Proje sahibi tarafından kullanılmayacağı beyan edilen yardım ve tahsisler ile ilgili Kurul Kararına gerek kalmaksızın iptal işlemi yapmak.


Proje Başvuruları tanitmafonu.kulturturizm.gov.tr adresine yapılır.


Yapılacak olan proje başvuruları için hazırlanmış  "Online Başvuru Kılavuzu”na http://tanitmafonu.kulturturizm.gov.tr/IcerikSayfalari/Online_Basvuru_Kilavuzu/28/ adresinden erişim sağlanabilmektedir. 


 

İLETİŞİM BİLGİLERİ                     

Adres: Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliği
İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Kat: 2 Oda No: 208 Bahçelievler /ANKARA

Telefon  : 0 (312) 212 83 93       

Faks      : 0 (312) 212 89 75             

 


Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği
Adres: Necatibey Caddesi No:110/A Kat:1 Çankaya/ANKARA
Faks : 0(312) 422 12 69     Telefon : 0(312) 422 12 40
 E-Mail : tfs@basbakanlik.gov.tr

 Twitter : @TanitmaFonu